Priesterwijding

Geplaatst op: 19 februari 2017

Velen van u weten dat ik priester wil worden. Toen ik die wens in 2015 voorlegde aan bisschop Punt, wilde hij daar echter niet op ingaan.
Zo kwam ik hier als pastoraal werker in de veronderstelling dat ik in elk geval pastoraal werker zou blijven, zolang monseigneur Punt onze bisschop was.
Maar in oktober 2016 is er door het Gemengd Koor in Hensbroek een brief naar de bisschop verzonden met de vraag of ik niet alsnog tot priester gewijd kon worden.
Vervolgens stuurden ook de Parochieraad van de St. Victorparochie en het bestuur van regio De Waterkant een gelijksoortige brief naar de bisschop.
Dat vormde voor bisschop Punt de aanleiding om mij uit te nodigen voor een gesprek op dinsdag 7 februari jl.
In dat gesprek vertelde de bisschop mij dat de goede berichten uit Obdam en omstreken hem ertoe hadden gebracht mij toe te staan een traject in te gaan dat naar de Priesterwijding leidt.
Als alles goed gaat, zou ik nog in november van dit jaar diaken kunnen worden. In mei of juni 2018 zou dan de Priesterwijding kunnen plaatsvinden.
De bisschop deelde mij ook mee dat ik niet verplaatst word naar een andere parochie. Degenen die in de afgelopen tijd met mij meegeleefd hebben en een kaarsje voor me hebben opgestoken, wil ik daarvoor hartelijk bedanken. En ook de briefschrijvers natuurlijk!

Eerste weekend van maart

Geplaatst op: 19 februari 2017

Zondag 5 maart is de eerste zondag van de maand. Op deze zondag is er om 10.00 uur een viering met zang van het Parochiekoor. Daarnaast is er in dat weekend ook een viering op zaterdagavond om 19.00 uur met het Jambokoor.

Vastenactie

Geplaatst op: 19 februari 2017

Gedurende de veertigdagentijd vindt ook de Vastenactie plaats. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor twee projecten: een kinderrevalidatiecentrum in Ethiopië en een kleuterscholenproject op Sri Lanka.
Het kinderrevalidatiecentrum in Alemachen in Ethiopië is bij een aantal Obdammers wel bekend. In de viering op 4 maart zal er iemand over dit project komen vertellen en in de vieringen van 4 en 5 maart zal er voor dit project worden gecollecteerd.
In de weekends daarna zal er gecollecteerd worden voor het kleuterscholenproject op Sri Lanka, waarbij Erik Koning uit De Goorn betrokken is.

Aswoensdag

Geplaatst op: 19 februari 2017

Wij kennen nog de uitdrukking ‘dikke dinsdag’. Traditioneel eindigt het Carnavalsfeest op die dag.
Daarna begint de veertigdagentijd, de tijd van het vasten voor Pasen.
De eerste dag van deze tijd is Aswoensdag. Op deze dag komen we samen in de kerk om ons bewust te worden van het feit dat we zo vergankelijk zijn als as, als stof.
Het leven is zo voorbij, laten we er dus iets moois van maken. Uitbundig feestvieren dat mag, daar moet tijd voor gemaakt worden, maar er moet ook tijd zijn voor inkeer.
Hoe staan we tegenover God en tegenover elkaar… De tijd tussen Carnaval en Pasen kan zo’n tijd van inkeer zijn, voor wie dat wil.
We beginnen in elk geval op Aswoensdag met een viering om 19.00 uur waarin het koor Sing@Victor zingt.

Optochten en processies: verschil moet er zijn!

Geplaatst op: 19 februari 2017

Op 5 februari hielden we vanuit de kerk een processie via de Burg. de Boerlaan naar ’t Tuinhuis, waar de tentoonstelling geopend werd over 125 jaar St. Victorkerk.
Het enthousiasme om in deze ludiek bedoelde processie mee te mogen lopen was groot.
Voor de rol van kapelaan en pastoor hadden we meerdere kandidaten. Ook aan toeschouwers was er geen gebrek en veel mensen langs de route hadden gehoor gegeven aan de oproep om de vlag uit te steken.
Deze processie was uniek, want er hebben in de afgelopen eeuwen nooit processies plaatsgevonden door het dorp.
Het houden van processies was tot 1983 zo goed als overal in Nederland verboden. Processies mochten niet te zien zijn vanaf de openbare weg.
Daarom kon het in de praktijk alleen in kerken, in kerktuinen en in speciaal daarvoor aangelegde processieparken, zoals in Heiloo.
Een processie door de kerk en door de tuin van de pastorie en verder niet. Zo moet het vroeger in Obdam zijn gegaan.
Toch haalde onze processie bij menigeen nostalgische herinneringen naar boven. En uiteraard werd de aandacht erdoor gevestigd op onze tentoonstelling.
Komend weekend wordt hier voor het laatst Carnaval gevierd. Ik hoop dat er dit jaar nog veel mensen op een of andere manier aan meedoen, want nu kan het nog.
Zal er nog een optocht zijn? Een zoektocht op internet leverde het bericht op dat de grote optocht in Obdam dit jaar zal plaatsvinden op zondag 26 februari.
Maar op internet verschijnt tegenwoordig nogal wat nepnieuws. Vertrouw dus maar op het nieuws uit uw altijd goed geïnformeerde lijfblad: dorpsblad de Rotonde.
Maar hoe dan ook: de Skuitekloeters hebben met hun carnavalsoptochten wel historie geschreven, in elk geval met de optocht van 2010, waar een echte pastoor aan meedeed als Prins Carnaval.
Een echte pastoor, die hadden we in onze processie niet. Verschil moet er zijn!
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om de Skuitekloeters te bedanken voor de manier waarop zij het dorpsleven hebben opgevrolijkt en kinderen en oude mensen in het zonnetje hebben gezet. Mijn dank geldt niet alleen de Prinsen en Raadsleden, maar ook de mensen die achter de schermen hebben meegewerkt. Ik ken alleen de verhalen, maar dat is meer dan genoeg om te weten hoeveel de Skuitekloeters in de afgelopen jaren hebben betekend voor heel veel mensen.
Ik wens de Skuitekloeters en hun aanhang dan ook van harte een gezellig en vrolijk carnavalsfeest!

Jambokoor in de St.Victorkerk in Obdam

Geplaatst op: 17 februari 2017

Het Jambokoor, een koor dat Afrikaanse liederen zingt, zal zaterdag 4 maart a.s. de viering opluisteren in de St.Victorkerk.
25 jaar geleden is dit koor ontstaan toen tijdens een herdenkingsdienst in Zuidermeer Afrikaanse liederen werden gezongen. Deze dienst werd gevierd om pater Kees Spil, een in Uganda vermoorde priester uit Zuidermeer, te gedenken.
De Afrikaanse sfeer die het koor toen uitstraalde, maakte velen enthousiast.
Deze sfeer probeert het koor in vieringen over te brengen die o.a. als doel hebben om bijvoorbeeld het werk van de MOV-groep onder de aandacht te brengen.
Het koor staat onder leiding van Teun Steur uit Zuidermeer en wordt begeleid door een eigen combo. De leden komen echter uit geheel West-Friesland en zelfs daarbuiten!
Tijdens de dienst wordt uitleg gegeven over de inhoud van de viering en de betekenis van de symbolen die worden gebruikt. Men zingt en danst in Afrikaanse kledij en op Afrikaanse wijze. Het koor heeft liederen in vele Afrikaanse talen op het repertoire staan.
De dienst begint om 19.00 uur. U bent van harte uitgenodigd!

Bezinningsdagen met Meditatie en Sacrale Dans

Geplaatst op: 17 februari 2017

(maandag 8 t/m donderdag 11 mei 2017)

OP ZOEK NAAR DE BRON IN JEZELF
In deze dagen gaan we op zoek naar onze Bron. En stellen we onszelf de vraag: ‘Leven vanuit je Bron…..hoe doe ik dat? ‘
Werkvormen zijn o.a. Stille Meditatie met inleiding, Sacrale Dans (meditatie in beweging), stilte, creativiteit, uitwisseling.
Ervaring met deze werkvormen is niet nodig. Iedereen is van harte welkom!

data: maandag 16 uur tot donderdag 14 uur
plaats: Centrum St. Michael, Steyl
begeleiding: Annemiek Wijnker Hoedjes (pastoraalwerkster)
Marry Westerlaken (docent Sacrale Dans)
kosten: € 289,65 (eenpersoonskamer) / € 265,65 (tweepersoonskamer)
info en opgave:
Annemiek: 0226-422070 a_wijnker_hoedjes@hotmail.com
Marry: 072-5314631 marrywesterlaken@)gmail.com

Jambokoor in de St.Victorkerk in Obdam

Geplaatst op: 17 februari 2017

Het Jambokoor, een koor dat Afrikaanse liederen zingt, zal
zaterdag 4 maart a.s. de viering opluisteren in de St.Victorkerk.
25 jaar geleden is dit koor ontstaan toen tijdens een herdenkingsdienst
in Zuidermeer Afrikaanse liederen werden gezongen.
Deze dienst werd gevierd om pater Kees Spil, een in Uganda vermoorde priester uit Zuidermeer , te gedenken.
De Afrikaanse sfeer die het koor toen uitstraalde, maakte velen enthousiast.
Deze sfeer probeert het koor in vieringen over te brengen, die o.a. als doel hebben bijvoorbeeld het werk van de MOV-groep onder de aandacht te brengen.
Het koor staat onder leiding van Teun Steur uit Zuidermeer en wordt begeleid door een eigen combo.
De leden komen echter uit geheel West-Friesland en zelfs daarbuiten!
Tijdens de dienst wordt uitleg gegeven over de inhoud van de viering en de betekenis van de symbolen die worden gebruikt.
Men zingt en danst in Afrikaanse kledij en op Afrikaanse wijze.
Het koor heeft liederen in vele Afrikaanse talen op het repertoire staan.
De dienst begint om 19.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!

Ontmoetingsdagen Wognum 2017

Geplaatst op: 05 februari 2017

Traditiegetrouw worden de jaarlijkse ontmoetingsdagen in Wognum in de week na Pasen gehouden. Vanaf dit jaar zullen de ontmoetingsdagen op twee dagen plaatsvinden. Graag nodigen wij u uit op vrijdag 21 april en zaterdag 22 april hierbij aanwezig te zijn.

Beide dagen wordt ’s morgens met de Heilige Mis begonnen. Vrijdagmiddag is een ontspanningsmiddag waarvan de invulling ons nog niet bekend is. Zaterdagmiddag worden deze ontmoetingsdagen afgesloten met het Marialof.

De voorganger dit jaar is pastoor Tilma van de parochie Wieringermeer en Wieringen.

Het beloven weer mooie dagen te worden, van ontmoeting met elkaar, van samen vieren, luisteren, zingen en genieten. Iedereen is welkom, ongeacht geloofsovertuiging.

De komende weken bezoeken leden van de bezoekgroep en werkgroep Ontmoetingsdagen Wognum uit onze parochie mensen om te vragen of ze aan de ontmoetingsdagen deel willen nemen.
U kunt ook zelf contact opnemen met de werkgroep.

De kosten bedragen € 27,- voor twee dagen. Voor vervoer wordt gezorgd.
Opgeven kan tot donderdag 10 maart a.s. bij:
Agaath de Boer – Bakker (0226-45 24 54).

Hartelijke groet, werkgroep Ontmoetingsdagen Wognum

Het Lourdesgevoel

Geplaatst op: 05 februari 2017

Wie erover denkt om in mei 2017 mee te gaan met de Lourdeswerkgroep Obdam-Hensbroek, raad ik aan spoedig contact op te nemen met één van de leden.
Mochten de plaatsen die nu nog open zijn niet snel door mensen uit Obdam of Hensbroek worden ingenomen, dan wordt deze bedevaart ook opengesteld voor mensen uit andere parochies.
Wacht dus niet te lang, dan kunt u er in mei nog bij zijn en zelf ervaren wat het betekent; het unieke Lourdesgevoel.
Wat dat is, valt nauwelijks te bevatten. Er zit zoveel in: geborgenheid, geluk, maar ook het gevoel dat alles mag. Ik kan het u niet uitleggen, maar als u met ons meegaat, kunnen we het samen ervaren.
De reis duurt van 9 tot 14 mei en gaat grotendeels per vliegtuig.
Voor meer informatie:
Wim Bruin Tulpenstraat 13, 1713 TD Obdam, 0226-451801, wimbruin49@gmail.com
Bianca Boon–Bankras, De Melcksloot 1, 1713 BE Obdam, 0226-751512, boon306@kpnmail.nl
Mary Leek, Poststraat 64, 1713 JD Obdam, 0226-720269/, maryleek@quicknet.nl
Pastor Bert Glorie, Dorpsstraat 149, 1713HE Obdam, 0226-451203 pastorbert@sintvictorparochie.nl

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Inschrijven jubileumboek

Eerste Communie

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo