Wie vult het lege boek?

Geplaatst op: 26 november 2016

TTerwijl Sinterklaas de laatste bladzijden van zijn grote boek omslaat en zijn Pieten opdracht geeft om de laatste cadeautjes te bezorgen, zijn de Victorzangertjes bezig met een ander boek: ‘Het lege boek’. Dit is de titel van het Kerstspel dat ze, met ondersteuning van enkele gastspelers, op zondag 18 december zullen opvoeren. U bent samen met uw (klein)kinderen welkom in de kerk om dit Kerstspel mee te beleven.
Op Eerste Kerstdag kunnen de kinderen ook genieten van een mooi spektakel: Kerst voor de allerkleinsten, met levende dieren en een pasgeboren kindje. Natuurlijk is er op Kerstavond ook nog de gezinsviering voor jong en oud.

Ouders van kinderen uit groep 4 en groep 8 kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten om hun kinderen mee te laten doen met resp. Eerste Communie en Vormsel.
In de musical ‘Het Lege Boek’ zijn het de figuren uit het Kerstverhaal die tot leven komen en het boek gaan vullen.
In het Eerste Communieproject krijgen de verhalen rond het Laatste Avondmaal en Pasen aandacht. Het Vormselproject zet het Pinksterverhaal in de schijnwerpers.

Het geloof kan nu eenmaal niet zonder verhalen en voorbeelden. Het is net als het spreken van een taal: je leert het het makkelijkst als je erin wordt ondergedompeld.
Twee uur per week op school, daarmee leer je nauwelijks Engels. Maar ga eens een maand of drie naar Amerika, dan kun je je daarna prima in het Engels redden.
En zo is, wat het geloof betreft, doorslaggevend wat er thuis gebeurt.
Wordt er gebeden? Wordt er voorgelezen uit een Kinderbijbel? Gebeurt dat niet, dan kunnen we er op school en in de kerk niet veel aan doen. Echt vertrouwd wordt het geloof dan niet, maar welkom blijven kinderen en ook volwassenen uiteraard wel.
En soms lijken stukken van het boek herschreven te worden.
Zo gebruiken we sinds kort een nieuwe vertaling van het Onze Vader. Het is echt nog wel even wennen.
Veel mensen, waaronder ikzelf, zullen thuis het Onze Vader blijven bidden zoals we dat vroeger hebben geleerd. Maar argumenten voor de nieuwe vertaling zijn er wel. Daarom gaan we er in de kerk mee door.
Voor ouders die het hun kinderen willen aanleren, bijvoorbeeld ter voorbereiding op hun Eerste Communie, lijkt het me raadzaam meteen de nieuwe vertaling maar te nemen, ook al zal dat voor sommige ouders ook wel wennen zijn.
Van kinderen wordt weleens gezegd dat het onbeschreven bladen zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Van huis uit krijgen ze vanaf hun geboorte meteen van alles mee.
Wat er op hun blad komt te staan en hoe hun levensboek langzaamaan wordt gevuld, dat is voor een groot deel afhankelijk van het gezin en de samenleving waarin ze opgroeien.
Of in hun boek iets over het geloof komt te staan, dat is vooral afhankelijk van hun ouders.
Zij zijn het die van een leeg levensboek een rijk gevuld geloofsboek kunnen maken.
Wat de kinderen daar later mee zullen doen, dat is aan hen, maar dat boek, dat hebben ze dan in elk geval.
Pastor Bert Glorie

Kent u die uitdrukking?

Geplaatst op: 14 november 2016

Met deze zinsnede begon Dominee Gremdaat, vertolkt door Paul Haenen, steevast zijn preek. En dan kwam er een of ander gevleugeld woord.
Ik wil vandaag mijn woordje ook zo beginnen.
Kent u die uitdrukking? ‘Leid ons niet in bekoring…’.
Ja toch? En ik hoef u toch ook niet te vragen waarvan u die uitdrukking kent? Ik wil u wel vragen: ‘Wat vindt u daar nou van? Vindt u die uitdrukking niet hopeloos ouderwets?’
Dat vonden de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen in elk geval wel. Zij schrapten deze uitdrukking dan ook uit het Onze Vader.
‘Zo, dat was dat’, denkt u nu natuurlijk, ‘van die bekoring hebben we geen last meer.’
Maar dan kent u de bisschoppen nog niet. Zij hebben deze ouderwetse uitdrukking onmiddellijk vervangen door een nieuwe: ‘breng ons niet in beproeving’. Ja, als het erop aankomt, tonen de bisschoppen daadkracht!
En zo bidden we dus vanaf de Eerste zondag van de Advent in de kerk niet meer: ‘Leid ons niet in bekoring’, maar: ‘Breng ons niet in beproeving’.
Thuis kunt u natuurlijk het Onze Vader blijven bidden zoals u dat gewend was, maar doe dat dan niet luidkeels voor de webcam, want als het eenmaal op internet staat, dan kunnen er mensen zijn die daar een punt van maken.
In de kerk houden we ons aan de nieuwe versie, die behalve ‘Breng ons niet in beproeving’ nog een paar kleine wijzigingen bevat. U kunt in de kerk geplastificeerde kaartjes vinden waarop de nieuwe tekst helemaal staat uitgeschreven, maar exclusief voor de lezers van de Rotonde volgt hieronder nu alvast het Onze Vader, zoals het vanaf volgende week in alle Rooms-Katholieke kerken in Nederland en Vlaanderen wordt gebeden.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Pastor Bert Glorie

Wat is dat mooi!

Geplaatst op: 14 november 2016

Wat is het mooi dat in Obdam nog steeds de mogelijkheid bestaat om op een doordeweekse dag samen te komen in de kerk en te vieren met elkaar.
Iedere donderdag weer is er ’s morgens om 9.00 uur een viering in de kapel.
Donderdag 10 november was een heel bijzondere viering!
Hoe dat zo kwam?
In onze regio ‘De Waterkant’ is dringend behoefte aan lekenvoorgangers. Vanuit het pastoresteam werd daarom naarstig gezocht naar mensen die dat zouden kunnen en willen. We hebben vier mensen gevonden! Drie uit Obdam en een uit Hoogwoud. Deze mensen mocht ik een aantal avonden begeleiden en voorbereiden op hun taak. Het ging verrassend goed! Hun al aanwezige kennis én het enthousiasme gaf ons vleugels.
Op donderdag 10 november hebben José Kruijer en Hanneke Ocheda de stap gewaagd: voor de eerste keer voorgaan in de kapel. Het werd een sfeervolle en inspirerende viering zoals u ook gewend bent van Ans Rood en Ineke van Wijk.
Samen met deze ervaren voorgangers zal er in het nieuwe jaar een rooster gemaakt worden, zodat de werkdruk voor iedereen aanvaardbaar blijft.
Dat is mooi! Nog mooier zou het zijn als ook u de weg weet te vinden naar deze kleinschalige vieringen.
U bent van harte welkom op de donderdagen om 9.00 uur (via de achterdeur!).
Om 9.30 uur is er dan koffie en gezelligheid voor wie wil.
Een goed begin van de dag!

Vrede en alle goeds,
Tineke de Boer-Bleeker

Adventscollecte voor project in Tanzania

Geplaatst op: 13 november 2016

Dit jaar steunt onze parochie tijdens de Adventsperiode weer een project van Dorcas. Het heeft geen binding met het Sint Victorziekenhuis in Sanya Juu, maar we hebben wel gekozen voor hetzelfde land: Tanzania. Het gaat om een project voor boeren in het district Arusha. Het probleem in dit gebied is de onzekerheid van inkomen en een onbestendige voedselvoorziening. De opbrengsten van de landbouw zijn laag en niet al te goed van kwaliteit. Dit wordt vooral veroorzaakt door de droogte in het gebied en onregelmatige neerslag. Daarnaast heeft het zaaigoed een matige kwaliteit en maakt men gebruik van eenvoudige landbouwtechnieken en bewateringssystemen. Een ander probleem is de geringe financiële opbrengst van de oogst. De kennis van de markt en de marges op de producten hebben verbetering nodig.

Doel van het project
Het verbeteren van de leefomstandigheden door agrarische ontwikkeling en het opzetten van kleine bedrijfjes, met als doel het inkomen te verhogen om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeftes.

Doelgroep
2.500 gezinnen worden via voorlichting, scholing en begeleiding in staat gesteld om hun levensstandaard te verbeteren. Daartoe worden de boeren getraind in het verbouwen van groenten. Door het verbeteren van de kennis en vaardigheden op het gebied van landbouw, ondernemen en marketing kan de productiviteit van de landbouw verhoogd worden. De deelnemende boeren worden geholpen met het organiseren van gezamenlijke marketing van producten en het afsluiten van contracten met grote afnemers. Zij krijgen ook toegang tot financiële diensten als microkredieten en ondernemerskredieten. Op deze manier wil men de lokale economie stimuleren met als resultaat dat 2.000 huishoudens boven de armoedegrens worden uitgetild.

Op zaterdagavond 26 november wordt voor dit project gecollecteerd tijdens de viering met Entre Deux. U kunt het project ook steunen met een gift op rekening NL04 RABO 0106 250000, onder vermelding van project 5554.
Namens de MOV-groep
Pastor Bert Glorie

Van de Lourdeswerkgroep

Geplaatst op: 13 november 2016

Lourdes ligt in Frankrijk aan de voet van de Pyreneeën. Het is een plaats waar pelgrims naar toe gaan. Even weg zijn uit het gewone dagelijkse leven. Genieten van de prachtige omgeving, de ontmoetingen, het samenzijn, de beleving.
Op zaterdag 22 oktober werd het 15-jarigbestaan van de Lourdeswerkgroep Obdam-Hensbroek gevierd in de St. Victorkerk met een Mariaviering waar Bernadette heeft verteld
over haar leven en de Mariaverschijningen. Hierna was een mooi samenzijn zoals wij dit kennen vanuit Lourdes.
Wij gaan volgend jaar, in mei 2017, weer op reis naar Lourdes. Wilt u zelf “Het Lourdes” proeven, dan kunt u met ons mee naar die bedevaartplaats in de Pyreneeën. Pelgrims uit Obdam en Hensbroek komen eerst aan bod. Indien er daarna nog plaats is, dan kunnen ook mensen van elders mee.

Inschrijven kan bij Bianca Boon. E-mail: boon306@kpnmail.nl
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Wim Bruin. Tel: 0226-451801 en Mary Leek. Tel: 0226-720269

Na een jaar

Geplaatst op: 13 november 2016

Langzamerhand begin ik te merken dat ik al ruim een jaar in Obdam ben. Veel gebeurtenissen maak ik hier voor de tweede keer mee.
Het duidelijkst viel me dat op bij de viering van Allerzielen, woensdag 2 november. Alle overledenen van de afgelopen tijd die vanuit de kerk begraven of gecremeerd zijn, werden met naam en toenaam genoemd. Alle namen van overledenen kwamen mij bekend voor. Sommigen heb ik nog in levenden lijve mogen ontmoeten. Van iedereen voor wie ik zelf de avondwake of uitvaart deed, heb ik de nabestaanden leren kennen. Tijdens de viering van Allerzielen kwamen die gesprekken rondom avondwakes en uitvaarten weer terug in mijn herinnering. Het zijn mijlpalen geworden van mijn eerste jaar hier in Obdam.
Er zijn hier natuurlijk ook nog gebeurtenissen die ik helemaal voor het eerst meemaak, of waar ik voor het eerst van hoor. Dat laatste geldt voor het Marialof dat op zondag 30 oktober werd gehouden. De meningen hierover waren verdeeld. Toch kunnen we het best nog een keer doen, alleen misschien dan net even anders.

En verder was er, in het kader van het jubileum, de lezing van Leo Fijen. Het was een mooie, interessante avond met een bevlogen spreker. Vanuit zijn eigen ervaring als parochiaan in Maartensdijk, aangevuld met de kennis van zaken die hij als RKK-verslaggever en spreker her en der heeft opgedaan, gaf hij ons voor de pauze tien punten in overweging, tien adviezen om als geloofsgemeenschap te overleven. Elders in de Rotonde leest u hier meer over.
Na de pauze sprak hij ons vooral aan op persoonlijk vlak. Hoe houd je het uit in de kerk… Daarbij vielen woorden als ‘geduld’ en ‘eenzaamheid.’ Hij raakte daarmee een gevoelige snaar, vooral bij mensen van buiten Obdam die naar deze lezing waren komen luisteren.
Maar ook wij kunnen er ons voordeel mee doen. Voor mijzelf was het in elk geval een feest der herkenning en een hart onder de riem.

Inmiddels is ook Sint Maarten weer achter de rug. Ik vind het een goede gewoonte dat de kinderen hun tocht langs de huizen in de kerk beginnen en gelukkig denken veel ouders daar ook zo over, gezien de grote belangstelling. Ja, laat de kinderen maar in de kerk komen, dan weten ze in elk geval een beetje hoe het daar toegaat. Nu is de Sint Maartenviering niet helemaal representatief voor wat er de rest van het jaar in de kerk gebeurt. Het is namelijk de enige viering waarbij de kinderen op de banken mogen staan… Maar toch!
Op zondag 18 december is er weer een mooie gelegenheid om met de (klein)kinderen naar de kerk te gaan. Dan wordt om 15.00 uur door de Victorzangertjes en enkele gastspelers de musical ‘Het lege Boek’ opgevoerd. Dan zitten we alweer middenin de Advent, de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest. Ook dat maak ik dan hier in Obdam voor de tweede keer mee.

Pastor Bert Glorie

Leo Fijen

Geplaatst op: 30 oktober 2016

Tenslotte wil ik u wijzen op de lezing die Leo Fijen in onze kerk komt houden over de kracht van de plaatselijke geloofsgemeenschap. U bent van harte welkom op woensdagavond 9 november om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. In de pauze is er koffie en kunt u boeken van Leo Fijen aanschaffen. Ook ons jubileumboek “de kerk dat zijn wij” is dan te koop. Na afloop is er de gelegenheid om met elkaar nog even door te praten onder het genot van een drankje en een hapje.

Kerst voor de Allerkleinsten

Geplaatst op: 30 oktober 2016

Voor de kinderen van twee tot zes jaar is Kerst voor de Allerkleinsten een mooie happening. Vorig jaar kon het bijna niet doorgaan, omdat er niemand was om het te organiseren. Het Parochiebestuur is in dat gat gesprongen en heeft de honneurs uitstekend waargenomen. Maar nu ben ik op zoek naar andere mensen die mij willen helpen. Wie heeft er tijd op de middag van Eerste Kerstdag? We hoeven het wiel niet uit te vinden. Wat er allemaal gebeuren moet, staat netjes op papier. Laat het me weten als je wilt helpen.

Sint Maarten

Geplaatst op: 30 oktober 2016

Het is hier in Obdam een goede gewoonte dat de kinderen hun rondgang door het dorp op 11 november beginnen in de Sint Victorkerk. Deze keer zijn alle kinderen met hun lampions ook weer welkom, om half vijf. We vertellen het verhaal van Sint Maarten en zingen enkele liedjes, liedjes die later op de dag zeker nog van pas zullen komen.

Gedoopten

Geplaatst op: 30 oktober 2016

Maar er zijn in de afgelopen maand in onze kerk ook weer twee kinderen gedoopt: Ante Molenmaker en Kevin Klein Breteler. Ook in november wordt er weer een kindje gedoopt.
Om de doopvieringen met de ouders voor te bereiden kon tot nu toe een beroep worden gedaan op de Doopwerkgroep. De drie leden van deze groep hebben echter te kennen gegeven alle drie daarmee te willen stoppen. Ik vind dat erg jammer, want de manier waarop ze dat deden, was heel goed.
Natuurlijk kan ik alleen, of samen met pastor Nico Knol die hier het doopsel toedient, ook wel een gesprek voeren met jonge ouders, maar de leden van de werkgroep hebben allemaal zelf kinderen en weten dus uit eigen ervaring hoe het is om vader of moeder te zijn. Dat geeft een extra dimensie aan zo’n gesprek. De mogelijkheid om kinderen te laten dopen, blijft uiteraard bestaan. Dat gebeurt bij voorkeur op de tweede zondag van de maand, dus op 8 januari, 12 februari, 12 maart enz.

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Inschrijven jubileumboek

Eerste Communie

Heilig vormsel

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo